ساختمان خیابان خرمشهر تهران

به کارگیری مرمر سفید کرمان در بنای واقع در خیابان خرمشهر شهر تهران

 

تاریخ اجرا : مهر 1395
محل اجرا : تهران، خیابان خرمشهر
آقای مهندس کورنگی