استان کرمان بدلیل داشتن منابع معدنی فلزی و غیر فلزی یکی از غنی ترین استانهاي معدنی کشور و به تعبیری"بهشت معدن کاران" شناخته شده است.
ادامه مطلب