سنگ چینی سفید سیرجان در مصارف ساختمانی مورد توجه بسیاری از سازندگان و طراحان قرارگرفته‌است.
ادامه مطلب